iCOPE e-hälsa för barn med cancer

Av Inger Hallström

Professor Inger Kristensson Hallström, forskargruppschef för forskargruppen Barns och familjers hälsa och ansvarar för den del inom iCOPE som handlar om Vårdvetenskap och hälsa vid Lunds universitet. Specifika mål för denna del är att:

  • Utveckla, utvärdera och implementera olika modeller av e-hälsa för en kostnadseffektiv resursfördelning inom barncancervård
  • Öka kunskapen om kulturella och sociala faktorer som påverkar använding av e-hälsa
  • Identifiera verksamma strategier för implementering av e-hälsa i barns cancerbehandling
  • Utveckla gemensamma projekt i flervetenskapliga forskningsmiljöer

Med stöd i en strukturerad modell för implementering av komplexa interventioner i hälso- och sjukvård kommer vi att i första hand utveckla och utvärdera en applikation för kommunikation mellan familj och sjukvård via e-platta för att därefter genomföra förbättringar i barnets vård. I projektet används deltagande design där såväl hälso- och sjukvårdspersonal som familjer aktivt deltar i forskningsprocessen. En rad studier kommer belysa familjer och vårdpersonals erfarenheter av e-hälsa och i vilken omfattning e-hälsa kan uppfylla familjers behov av säkerhet och möjlighet till egenvård. Vi kommer också följa upp korta och långsiktiga konsekvenser av e-hälsa inom barncancervården såsom påverkan på sjukhusvistelse, antalet komplikationer och återinläggningsgrad. Medarbetare Charlotte Castor, barnsjuksköterska och dr med vet. med lång klinisk erfarenhet av både barnneurologi och – onkologi som disputerade med en avhandling om vård av barn i hemmet i Region Skåne i september kommer praktiskt genomföra studierna i Lund.

Sedan många år har forskargruppen Barns och familjers hälsa ett mycket gott samarbete över Öresund med Rigshospitalet i Köpenhamn. En av dessa är medarbetare fil dr. Helena Hansson som är verksam vid Julianne Marie centrat i Köpenhamn men som också är en aktiv medlem i forskargruppen Barns och familjers hälsa sedan många år. Hon har bland annat medverkat i ett sexårigt, flervetenskapligt forskningsprogram om föräldrastöd och barncentrerad vård och fortsätter detta arbete i ett nytt sex-årigt forskningsstöd. Samarbetet med Helena och vård av barn med cancer i hemmet i Danmark startade redan under Helenas avhandlingsarbete då Kjeld var huvudhandledare och Inger bihandledare och fördjupades genom att Helena senare var Charlottes bihandledare. Flera ytterligare doktorander från Danmark har skrivit sin avhandling inom forskargruppen med gemensam handledning och vi har ett aktivt utbyte av forskningserfarenheter. Inom ramen för iCOPE kommer detta samarbete att utökas och intensifieras. Inger och Charlotte har tillsammans med Helena och flera ytterligare medarbetare från iCOPE i Danmark bildat en arbetsgrupp för att gemensamt tydliggöra arbetet med hälso-och vård-relaterade forskningsfrågor. 

I forskargruppen Barn och familjers hälsa pågår nu ett nytt sexårigt forskningsprogram finansierat av Forte som handlar om e-hälsa för barn med olika diagnoser och som består av medarbetare från Sverige Danmark, Island, Kanada och Etiopien. Resultat från dessa studier kommer att vara viktiga i relation till resultat från barnonkologin för att tydliggöra gemensamma och unika behov för barn med olika diagnoser.

Som samarbetspartners för doktorandprojektet ”Tillbaka i skola med robotteknologi” där Mette Weibel är doktorand, Hanne Bækgaard Larsen är huvudhandledare och Inger är bihandledare kommer samarbetet mellan Julianne Marie centrat och Lunds universitet ytterligare stärkas och nya möjligheter för utveckling identifieras. Exempelvis har Lunds kommun på försök infört arbete med robot och vi diskuterar nu via iCOPE hur Charlotte kan stödja samverkan mellan Lunds kommun och de danska medarbetarna i Robotteknologi-projektet. 

Vi är väldigt glada för att samarbetet inom iCOPE ger oss möjlighet att stärka och fördjupa ett redan gott samarbete över sundet!