Lægesrapport 2 godkjent af Interreg

 

Interreg projekter skal hver 6. måned rapportere på økonomi, aktiviteter, kommunikation og horisontelle kriterier.

Projekt periode 2 gik fra 1. oktober 2019 til 31.marts 2020. En periode med god fremdrift på fælles iCOPE aktiviteter. Men også en periode, som sluttede med en speciel måned med nedlukning pga Covid19.

Økonomi-rapportering kræver tæt samarbejde mellem partnernes økonomiansvarlige og godt kendskab til kravene for dokumentation. Nogle udgifter er ikke medtaget i rapporteringen, da dokumentation ikke var på plads – det betyder at vi ikke får refundering fra Interreg som planlagt. Så – husk dokumentation og spørg gerne koordinatorer inden køb.

Der rapporteres på ansættelse af forskningspersonale. I periode 2 er der ansat 5 PhDog PostDocs. Desuden rapporteres specifikt på antal WGS prøver. Der har været udfordringer for at få sekventeret, bla udbud, indkøbsaftaler og jura.  Nu er vi i gang.

Aktiviteter

Der skal desuden beskrives hvad der er sket på de 13 Aktiviteter og 30 delaktiviteter. Herunder forskningsaktiviteter, men også status på det interregionale samarbejde og arbejde med de obligatoriske horisontelle kriterier (se boks næste side).

Kommunikation er også et vigtigt element i iCOPE. Vores hjemmeside skal blive bedre og dette arbejder vi på lige nu. Desuden er det vigtigt at I orienterer en koordinator, hvis I har præsenteret eller publiceret et iCOPE relateret arbejde. Vi fører en liste og orienterer Interreg. Husk Interreg logo og gerne iCOPE logo.

 

Det er skønt at få afleveret en statusrapport – men før vi har set os om er det tid igen. Tænk gerne undervejs om noget er relevant at vide for projektkoordinatorerne Karen och Elise til næste rapport. Den nuværende periode 3 løber til 30. september, hvor der igen gøres status.

Tak til alle for bidrag.

Horisontella kriterier

Projekt som söker Interregstöd bedöms utifrån hur väl de arbetar med tre horisontella kriterier. Kriterierna ska genomsyra projektens genomförande.

Horisontella kriterier inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak handlar om hållbar utveckling, jämställdhet mellan kvinnor och män samt lika möjligheter och icke-diskriminering.

Ska genomsyra projekten

Horisontella kriterier ska ses som ett verktyg – och en drivkraft – för att nå bättre resultat. De tre horisontella kriterierna kan ha varierande tyngdpunkt i olika projekt och projektaktiviteter. Olika projekt har olika förutsättningar att arbeta med jämställdhet, hållbar utveckling och icke-diskriminering.

Hållbar utveckling

Projekten bör utformas så att de regionala utmaningarna knutna till hållbarhetsbegreppet tydliggörs och att hållbarhet blir en integrerad del av projektens mål, syften och genomförande.

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Det är viktigt att ta hänsyn till båda könens behov och förutsättningar. Det kan till exempel handla om att genomföra analyser utifrån ett genusperspektiv, vara observant på hur olika begrepp används, använda könsuppdelad statistik för att synliggöra skillnader och likheter mellan kvinnor och män samt se över representationen i olika sammanhang, såväl inom projektet som bland de målgrupper som projektet vänder sig till.

Lika möjligheter och icke-diskriminering 

Inom ÖKS-området kan projekten bidra till lika möjligheter och icke-diskriminering i ett gränsregionalt perspektiv. Exempelvis har sysselsättnings- och kompetensförsörjning ett tydligt gränsregionalt mångfaldsperspektiv, inte minst med tanke på att en stor del av de gränsregionala pendlarna inom ÖKS-området har utländsk bakgrund.

https://interreg-oks.eu/ansoka/vemkanansokaochforvad/horisontellakriterier.4.30defa316c8d458c186b865.html