Horizontal Criteria: Equal opportunities and non-discrimination

Patienter

For hele Øresundsregionen gælder at der i en årrække har været en stor gruppe af vores patienter med anden etnisk baggrund (ikke-nordisk). Sådan er der både på SUS i Lund og på Rigshospitalet en stor viden, erfaring og målrettet indsats for at sikre at både standardbehandlinger samt eksperimentelle behandlinger er et tilbud til alle uanset køn, race, religion eller hvilke familiemæssige ressourcer der er til rådighed. Både afdelinger, ambulatorier, forskningsprojekter ¿ både lægemiddelafprøvninger samt psykosociale indsatser og anden slags forskning har strategier og tiltag der sikrer at dette ikke får indflydelse. Dette gælder både for selve deltagelsen, men også for succesraten for gennemførelse af enten behandling eller forskningsintervention.

Allerede nu er det sådan at alle børn og unge med kræft fra Øresundsregionen behandles på enten Skånes Universitetssygehus eller på Rigshospitalet uanset hvilken baggrund barnet eller den unge måtte have. Der forekommer ikke børn eller unge < 15-18 år med kræft der ikke behandles for dette på et af de 2 centre. De særlige indsatser i projekter og behandlinger skal målrettes mod at behandlingens succesrate bliver ensartet for alle uanset køn, race, religion eller andet.

Den infrastruktur, som iCOPE etablerer, vil muliggøre at børn med kræft kan indgå i kliniske forsøg og få Tilbudt ny behandling, der ellers først vil være tilgængelig 5-10 år senere. Dertil vil forskningen i patienternes eget og i kræftcellernes arvemateriale muliggøre mere effektiv behandling med færre bivirkninger. iCOPEvil også have etableret en patientmobilitetsaftale og infrastruktur, der kan lette mobilitet af patienter henover grænsen, og derved sikre, at alle børn med kræft får lige tilbud for udredning, behandling¿og deltagelse i kliniske forsøg, uanset hvor de bor i Øresundsregionen. Med indtog af Robotteknologier er det målet at langtidssyge børn – ikke blot kræftbørn – vil kunne bevare tilknytning til sin skoleklasse med langt større sandsynlighed for bevaret skoleniveau trods fravær fra klassen. Dette vil betyde lige ret til uddannelse for langttidssyge børn og således give mere lige muligheder. Vi, og andre, har vist at der også i Danmark og Sverige er en social skævvridning i behandlingens gennemførelse og effekt. I socialt mindre ressourcestærke familier har der været en tendens til at resultaterne er dårligere end i ressourcestærke familier, uden det er vist klart hvorfor det er sådan. iCOPE har i sin psykosociale forskningsdel et stort fokus på netop denne problematik med henblik på at afdække årsager, risikosituationer og risikoperioder for at social ulighed bliver en faktor i behandlingen iCOPE vil aktivt forske i måder dette kan minimeres eller helt udlignes.

Personale

I alle projektstillinger og administrative stillinger gælder at alle fagligt kvalificerede personer, vil have lige muligheder for at blive en del af projektet, uanset, køn, race, religion eller andet. Efter de forskellige forskningsprojekter afsluttes vil alle være sikret lige adgang til forskningsresultaterne, da de disse vil blive publiceret som en obligatorisk del af projektet.

Industri

Alle firmaer, der er relevante for projektet, vil have mulighed for at blive en del af projektet, under de samme konditioner.